algemene voorwaarden

Welkom bij Vanpowers. Er zijn een paar regels die onze bezoekers moeten volgen bij het gebruik van onze website (“Website”), daarom vragen we al onze bezoekers om onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze website, neem dan contact met ons op via e-mail op service@vanpowers.com.

1.Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen de definitieve en volledige overeenkomst tussen de partijen, en geen enkele algemene voorwaarden die op enigerlei wijze de hierin vermelde bepalingen wijzigt of wijzigt, is bindend voor ons bedrijf, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend en goedgekeurd door een functionaris of een andere bevoegde persoon bij ons bedrijf. Er mogen geen wijzigingen in deze voorwaarden worden aangebracht met betrekking tot de verzending van goederen door ons bedrijf na ontvangst van de aankooporder van de koper, een verzendverzoek of soortgelijke formulieren die gedrukte voorwaarden en bepalingen bevatten die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de voorwaarden hierin. Als een voorwaarde, clausule of bepaling ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft een dergelijke verklaring of uitspraak geen invloed op de geldigheid van enige andere voorwaarde, clausule of bepaling die hierin is opgenomen.

2. Registratie

We kunnen van u verlangen dat u een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies of functies van de Website en kunnen u ook van tijd tot tijd voorzien van aanvullende codes of wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies of functies van de Website.

Lees ons privacybeleid, waarin de persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschreven die we verzamelen, gebruiken, openbaar maken, beheren en opslaan. Als onderdeel van het registratieproces voor de kenmerken of functies registreert u een gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk voor u en u mag onder geen enkele omstandigheid toestaan ​​dat anderen uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of gerelateerd aan de diefstal of verduistering van uw gebruikersnaam of wachtwoord, openbaarmaking van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of toestemming van iemand anders om uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt of denkt dat er sprake is of kan zijn geweest van ongeoorloofd gebruik van (of activiteit tijdens het gebruik van) uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere noodzaak om uw gebruikersnaam of wachtwoord te deactiveren vanwege veiligheidsoverwegingen.

3. Licentie voor websitetoegang

Vanpowers verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze website. De Licentie staat u niet toe deze, of enig deel ervan, te downloaden, uit te pakken/hergebruiken (behalve paginacaching), of te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanpowers. Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk:

 • Elke wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan;
 • Elke verzameling of gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen;
 • Elk afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan;
 • Het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een andere verkoper;
 • Elk gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

  Deze website of enig deel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanpowers.

  4. Bestellingen en acceptatie

  Wanneer een Klant een bestelling plaatst op deze Website, wordt de bestelling niet geacht te zijn geaccepteerd door Vanpowers, tenzij en totdat Vanpowers een orderbevestiging per e-mail naar de Klant stuurt ("Orderbevestiging"). Voeg ons e-mailadres toe aan de witte lijst om te voorkomen dat u geen e-mailmeldingen ontvangt. Door Vanpowers geaccepteerde bestellingen kunnen door de Klant niet worden geannuleerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanpowers, die Vanpowers naar eigen goeddunken kan onthouden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het bestelde Product. Zelfs als een bestelling is geaccepteerd, kan Vanpowers de bestelling vervolgens geheel of gedeeltelijk annuleren vanwege de beschikbaarheid van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, de stopzetting van het Product), prijswijzigingen, het weergeven van een onjuiste Productprijs op deze Website, of enige andere reden die Vanpowers naar eigen goeddunken bepaalt. De Klant wordt op de hoogte gesteld van elke annulering van een bestelling, en alle bedragen die de Klant aan Vanpowers heeft betaald met betrekking tot de bestelling zullen aan de Klant worden terugbetaald zoals uiteengezet in de paragraaf 'Betaling' van deze Voorwaarden.

  5. Transport

  Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf zijn oordeel gebruiken bij het bepalen van de vervoerder en de route. In beide gevallen is Ons Bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of buitensporige transportkosten als gevolg van de selectie ervan.

  6. Verpakking

  Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf alleen voldoen aan de minimale verpakkingsnormen voor de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door de Koper gevraagde speciale verpakking, lading of versteviging zullen door de Koper worden betaald. Alle kosten voor verpakking en verzending van de speciale uitrusting van de Koper komen voor rekening van de Koper.

  7. Belastingen en import-/exportvergunningen

  Prijzen zijn exclusief belastingen. Belastingen worden door de Koper betaald op factuur van Ons Bedrijf, tenzij de Koper een geldig vrijstellingscertificaat overlegt dat aanvaardbaar is voor de belastingdienst of tenzij het Ons Bedrijf bij wet verboden is om genoemde belastingen van de Koper te innen. Import- of exportvergunningen moeten door de Koper worden verzekerd.

  8. Titel en risico op verlies

  Levering aan de vervoerder geldt als levering aan de Koper, en daarna gaat het risico van verlies of beschadiging over op de Koper. Elke claim van de Koper met betrekking tot schade tijdens verzending of levering moet rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend. Eventuele claims van de Koper tegen Ons Bedrijf wegens tekorten of schade die zijn ontstaan ​​vóór een dergelijke levering aan de vervoerder moeten worden ingediend binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de goederen en vergezeld gaan van de originele transportfactuur, ondertekend door de vervoerder, waarin wordt vermeld dat de vervoerder de goederen heeft ontvangen. goederen van ons bedrijf in de geclaimde staat. Niettegenstaande de overgang van het risico van verlies voor de Koper, blijven de titel en het eigendomsrecht op de goederen die hieronder worden verkocht bij Ons Bedrijf totdat alle betalingen hieronder zijn uitgevoerd - inclusief uitgestelde betalingen blijkend uit bankbiljetten of anderszins, rente, lopende kosten en advocatenkosten. vergoedingen – zijn contant betaald. De Koper stemt ermee in om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om een ​​dergelijk recht en titel in Ons Bedrijf te perfectioneren en te behouden.

  9. Overmacht

  Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen die direct of indirect voortkomen uit of waaraan wordt bijgedragen door overmacht; acties van de Koper of civiele of militaire autoriteit, inclusief loon- en prijscontroles; branden; oorlog; opstand; vertragingen in het transport; een gebrek aan of onvermogen om grondstoffen (inclusief energiebronnen), componenten, arbeid, brandstof of voorraden te verkrijgen; of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van ons bedrijf liggen, ongeacht of deze vergelijkbaar zijn met of afwijken van het voorgaande. Indien bepaalde hoeveelheden worden beïnvloed en andere hoeveelheden niet, worden de getroffen hoeveelheden zonder aansprakelijkheid geëlimineerd, maar blijft de overeenkomst onaangetast. Tijdens elke periode van tekort als gevolg van een van de genoemde oorzaken, kan ons Bedrijf de levering van dergelijke grondstoffen verdelen over de verschillende gebruikers ervan op een manier die ALLE betrokken Bedrijven eerlijk en redelijk achten. In geen geval is Ons Bedrijf aansprakelijk voor speciale schade of gevolgschade als gevolg van vertraging, om welke reden dan ook.

  10.Garantie

   Alle door ons bedrijf verkochte goederen zijn aan de koper gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap en vervaardigd in overeenstemming met industrienormen. De voorgaande garantie is niet overdraagbaar en treedt in de plaats van en sluit alle andere garanties uit die niet uitdrukkelijk hierin zijn uiteengezet, hetzij expliciet of impliciet op grond van de wet of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van Ons Bedrijf heeft de bevoegdheid om Ons Bedrijf te binden aan enige verklaring, bevestiging of garantie met betrekking tot de goederen, en een dergelijke verklaring, bevestiging of garantie wordt niet beschouwd als onderdeel van de basis van deze overeenkomst. en zal niet afdwingbaar zijn.

  Ons bedrijf is niet aansprakelijk onder de voorgaande garantie als verlies of schade wordt veroorzaakt door onjuiste toepassing of gebruik van de goederen. Ons bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het ontwerp van goederen en geeft geen garantie met betrekking tot een dergelijk ontwerp. Deze garantie vervangt en sluit alle andere garanties uit, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid.

  11. Prijs

  Toepasselijke prijzen zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Gedurende de periode die Vanpowers in haar aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Vanpowers niet, behoudens prijswijzigingen die het gevolg kunnen zijn van veranderingen in belastingtarieven.

  Tenzij anders vermeld, zijn de in onze aanbiedingen genoemde prijzen inclusief BTW en alle andere belastingen, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de bezorgmethode en het land van bezorging.

  Vanpowers informeert u altijd over de totaalprijs voordat u verdergaat met uw bestelling.

  12. Toepasselijk recht

  Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten.

  Alle aankopen worden verwerkt door onze respectievelijke entiteit in het overeenkomstige land, aangegeven door de landcode in het factuuroverzicht, en vallen onder de lokale wetgeving.

  Classificaties en wetten voor e-bikes:

  Verenigde Staten:

  Federale wetten geven staten de vrijheid om elektrische fietsen op unieke manieren te reguleren. Classificatiesystemen en e-bikewetten in Californië zijn anders dan die in andere staten. Als u een e-bike bezit of overweegt er een aan te schaffen, neem dan even de tijd om de Californische regelgeving te begrijpen, evenals de regelgeving die u tegenkomt over de staatsgrenzen heen.

  Wet- en regelgeving voor elektrische fietsen

  Er zijn drie verschillende klassen e-bikes. Er zijn klassen gemaakt om te bepalen hoe e-bikes moeten worden gebruikt volgens de lokale e-bikewetten. Momenteel gebruiken 36 staten in de VS het drieklassensysteem voor elektrische fietsen. Staten kunnen enkele details binnen hun drieledige systemen wijzigen, maar de meeste lijken sterk op elkaar. De klassen omvatten:

  Klasse 1: De e-bike van klasse 1 ondersteunt alleen wanneer u trapt en stopt met assisteren wanneer u 32 km/u bereikt – ideaal voor fietspaden, fietspaden, wegen of waar u ook met een traditionele fiets zou reizen.

  Klasse 2: De e-bike van klasse 2 is uitgerust met een gaspedaal dat een boost geeft zonder te trappen en stopt met assisteren bij 32 km/uur.

  Klasse 3: De e-bike van klasse 3 is uitgerust met een snelheidsmeter en ondersteunt alleen totdat de fiets een snelheid van 45 km/u bereikt – een uitstekende keuze voor pendelaars.

  De populairste fietsen passen in Klasse 1 of Klasse 3 omdat rijders nog steeds willen trappen.

  Verenigd Koninkrijk:

  Je mag elektrisch fietsen als je 14 jaar of ouder bent, zolang deze aan bepaalde eisen voldoet.

  Deze elektrische fietsen staan ​​bekend als elektrisch ondersteunde trapfietsen (EAPC) en voldoen aan de UKCA-certificeringsrichtlijnen. Je hebt geen rijbewijs nodig om er op te rijden, en de auto hoeft niet geregistreerd, belast of verzekerd te zijn.

  Wat telt als een EAPC?

  Een EAPC moet pedalen hebben waarmee hij kan worden voortbewogen.

  Het moet een van beide weergeven:

  • Het uitgangsvermogen

  OF

  • De fabrikant van de motor.

  Het moet ook het volgende weergeven:

  • De batterijspanning

  OF

  • De maximale snelheid van de fiets.

  De elektromotor:

  • Moet een maximaal vermogen van 250 watt hebben.
  • De fiets zou niet in staat moeten zijn om voort te bewegen als hij sneller dan 15 rijdt.5 km/u.

  Een EAPC kan meer dan twee wielen hebben (bijvoorbeeld een driewieler).

  Waar kun je rijden?

  Als een fiets voldoet aan de EAPC-eisen, wordt deze geclassificeerd als een normale trapfiets. Dit betekent dat je ermee op fietspaden kunt rijden en overal waar fietsen met de pedalen zijn toegestaan.

  Andere soorten elektrische fietsen:

  Elke elektrische fiets die niet aan de EAPC-regels voldoet, wordt geclassificeerd als een motorfiets of bromfiets en moet worden geregistreerd en belast. Om er op te mogen rijden heb je een rijbewijs nodig en moet je een valhelm dragen.

  Autogoedkeuring verkrijgen voor uw elektrische fiets

  Een elektrische fiets moet een typegoedkeuring hebben als:

  • Hij kan worden voortbewogen zonder te trappen (een 'twist and go'-EAPC)

  OF

  • Het voldoet niet aan de EAPC-regels.

  Dit had door de fabrikant of importeur moeten worden gedaan voordat u het kocht. Als er typegoedkeuring is verleend, is er een plaatje op aangebracht waarop het typegoedkeuringsnummer staat vermeld.

  Europa:

  Onze e-bikes voldoen aan de Europese geharmoniseerde veiligheidsnorm EN 15194.

  Het basisprincipe van deze wet is dat fabrikanten ervoor moeten zorgen dat de producten die zij op de markt brengen veilig zijn. Als er zich een probleem voordoet met een e-bike en het voertuig voldoet aan EN 15194, dan profiteert het van een vermoeden van conformiteit met de GPSD. Als de e-bike niet over de EN 15194-certificering beschikt, bestaat een dergelijk vermoeden niet en zal het voor de fabrikant een grotere uitdaging zijn om te bewijzen dat het voertuig dat hij op de markt heeft gebracht veilig was.

  In het algemeen geldt voor fietsers in de EU:

  • Je moet rechts van de weg, het fietspad of de rijbaan blijven. In Groot-Brittannië en Ierland houdt u links aan.
  • Moet de juiste handsignalen geven als hij een bocht wil maken.
  • Je moet in één rij rijden, behalve wanneer je een andere fietser passeert, een bocht maakt, waar het fietsverkeer drukker is dan normaal, of wanneer de rijbaan breed genoeg is.
  • Moet gebruik maken van fietspaden als die er zijn. Fietsers kunnen er niet voor kiezen om snelwegen of soortgelijke wegen te gebruiken, tenzij er geen fietspad is. Verschillende lidstaten in de EU hebben verkeerswetten opgesteld die, indien aanwezig, het gebruik van fietspaden voor elektrische fietsen verbieden. Informeer bij de plaatselijke politie in uw land of dit op u van toepassing is.
  • Moet te allen tijde met minimaal één hand aan het stuur fietsen.
  • Mag geen voorwerpen slepen of duwen die het fietsen belemmeren of andere fietsers, voetgangers of bestuurders in gevaar brengen.

  Wanneer personen te voet een fiets voortduwen of lopen, worden zij als voetgangers beschouwd en kunnen zij het trottoir gebruiken.

  U kunt uw nationale regelgeving en lokale wetten controleren.

  13. ALGEMEEN

   Ons bedrijf verklaart specifiek dat alle goederen die hieronder worden geleverd, zullen worden geproduceerd in overeenstemming met de vereisten van de Fair Labor Standard Act van 1939, zoals gewijzigd.

  14. VERZENDBELEID

  Welkom bij Vanpowers! Onze e-bikes worden geleverd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de meeste landen in Europa met GRATIS VERZENDING.

  Verzonden vanaf Magazijn in het oosten/westen van de Verenigde Staten Tsjechisch pakhuis Lokaal magazijn in Groot-Brittannië
  Verzonden naar Amerika Europa Verenigd Koninkrijk
  Tijd 3-7 werkdagen 3-7 werkdagen 3-7 werkdagen

   

  Totale levertijd = verwerkingstijd + verzendtijd

  Voordat uw bestelling wordt verzonden, moet Vanpowers normaal gesproken uw producten voorbereiden, strikte kwaliteitscontroletests uitvoeren en de artikelen zorgvuldig verpakken. Hierdoor staat de verwerkingstijd los van de levertijd.

  Verwerkingstijd

  Voor elektrische fietsen die op voorraad zijn in de VS/VK/EU/overzeese magazijnen duurt het normaal gesproken 1 tot 2 werkdagen om uw bestelling te verwerken.

   

   

  Verzendtijd en verzendkosten

  Verenigde Staten 

  • e-bikes

  Levertijd: 3-7 werkdagen

  Verzending: gratis

  • E-bike-accu's

  Levertijd: 15-25 werkdagen

  Verzending: gratis

  • Andere producten

  Levertijd: 15-35 werkdagen

  Verzending: gratis

  • Pantsermantels, rekken voor reparatiehaken, voor-/achterwielen, banden, spatborden en vorken

   Levertijd: 45-60 werkdagen vanwege langere productiecycli

   Verzending: gratis

  Helaas kunnen we geen producten verzenden naar de volgende gebieden in de Verenigde Staten:

  Alaska, Amerikaans-Samoa, Guam, Hawaï, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico, de Maagdeneilanden en APO/FPO-adressen.

  Verenigd Koninkrijk (Seine en Manidae niet inbegrepen)

  • e-bikes

           Levertijd: 3-7 werkdagen

           Verzending: gratis

  • E-bike-accu's

            Levertijd: 15-25 werkdagen

            Verzending: gratis

  • Andere producten

            Levertijd: 15-35 werkdagen

            Verzending: gratis

  • Pantsermantels, rekken voor reparatiehaken, voor-/achterwielen, banden, spatborden en vorken

   Levertijd: 45-60 werkdagen vanwege langere productiecycli

   Verzending: gratis

   

  Andere landen in Europa (Seine en Manidae niet inbegrepen)

  Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Slovenië.

  • e-bikes

            Levertijd: 3-7 werkdagen

            Verzending: gratis

  • E-bike-accu's

            Levertijd: 15-25 werkdagen

            Verzending: gratis

  • Andere producten

            Levertijd: 15-35 werkdagen

            Verzending: gratis

  • Pantsermantels, rekken voor reparatiehaken, voor-/achterwielen, banden, spatborden en vorken

   Levertijd: 45-60 werkdagen vanwege langere productiecycli

   Verzending: gratis

   

  Uw begrip en geduld worden zeer op prijs gesteld. We houden de verzendstatus bij. Als u nog andere zorgen heeft, laat het ons dan weten. Als uw bestelling dringend is, neem dan rechtstreeks contact met ons op via service@vanpowers.com of laat een reactie achter bij uw bestelling.

  Onze productprijs is exclusief de btw of invoerbelasting van uw verzendbestemming, maar we doen ons best om een ​​relatief redelijke prijs voor het product vast te stellen. Vanwege het douanebeleid van verschillende landen kunnen we NIET garanderen of er wel of geen belasting voor u geldt. In zeldzame gevallen kunnen er bij bestellingen douanekosten in rekening worden gebracht door de overheid (niet onze site). In dat geval bent u verantwoordelijk voor de kosten.

  Als u nog vragen heeft, kunt contact met ons opnemen.